circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của circuit.

Từ điển Anh Việt

 • circuit

  /'sə:kit/

  * danh từ

  chu vi, đường vòng quanh

  the circuit of a town: chu vi thành phố

  sự đi vòng quanh

  to make a circuit of: đi vòng quanh (cái gì)

  cuộc kinh lý, cuộc tuần du, cuộc tuần tra (của các quan toà để xét xử); địa phận đi kinh lý

  (vật lý) mạch

  electric circuit: mạch điện

  (thể dục,thể thao) vòng đua

  hệ thống rạp hát, rạp chiếu bóng (cùng chung một ban quản trị)

  (nghĩa bóng) sự nối tiếp của sự việc...)

  * ngoại động từ

  đi vòng quanh

 • circuit

  (Tech) mạch điện; bản điện

 • circuit

  (máy tính) mạch, chu tuyến, sơ đồ, chu trình

  add c. mạch lấy tổng, mạch cộng

  “and” c. mạch “và”

  analogous c. mạch tương tự

  anticoincidence c. mạch rẽ

  antihunt (ing) c. sơ đồ chống dao động, so đồ làm ổn định

  arithmetical c. mạch số học

  astable c. mạch tự dao động

  averaging c. mạch lấy trung bình

  basic c. mạch sơ sở

  brocken c. mạch gãy

  commutation c. mạch chuyển, mạch đổi

  compound c.s mạch đa hợp

  decoding c. sơ đồ giải mã

  delay c. mạch làm trễ

  differentiating c. chu tuyến lấy vi phân

  diode logical c. sơ đồ lôgic điôt

  discriminator c. sơ đồ máy phân biệt

  display c. sơ đồ báo hiệu

  divide-by-two c. sơ đồ chia đôi (1:2)

  doubling c. mạch tăng đôi

  drive c. sơ đồ đồng bộ hoá

  dual c. sơ đồ đối ngẫu

  efficient c. sơ đồ hiệu dụng

  electric c. mạch điện

  energizing c. mạch kích thích

  equivalent c. mạch tương đương

  error correction c. mạch sửa sai

  error indicating c. mạch phát hiện sai, mạch chỉ độ sai

  exciting c. mạch kích thích

  feedback c. sơ đồ liên hệ

  forward c. sơ đồ tác dụng thẳng

  grid c.mạch lưới

  guard c. sơ đồ bảo vệ

  halving c. sơ đồ chia đôi

  high-frequency c. mạch cao tần

  hold c. mạch cố định, mạch chặn

  impulse c. mạch xung

  incomplete c. mạch không đóng

  inverter c. mạch nghịch đảo

  linearity c. mạch tuyến tính hoá

  logical c. mạch lôgic

  low-order add c. mạch cộng hàng thấp

  made c. mạch đóng

  marking c. mạch đánh dấu

  measuring c. mạch đo

  memory c. mạch nhớ

  metering c. mạch đo

  mixing c. mạch hỗn hợp

  modulator c. mạch điều phức

  monitoring c. mạch ổn định đơn (có những trạng thái ổn định và tựa ổn

  định)

  multiple c. mạch hội

  multiple output c. mạch nhiều lối ra

  multi-stage c. mạch nhiều bước

  network c. lưới mạch phức tạp, mạch rẽ nhánh

  “not” c. mạch “không”

  open ạch mở

  oscillating c. mạch dao động

  output c. mạch ra

  parasitic c. mạch nhiễu loạn

  passive c. (điều khiển học) mạch bị động

  phantom c. mạch ma

  power c.mạch lực

  primary c. mạch sơ cấp

  printed c. sơ đồ in

  protection c. sơ đồ bảo vệ, mạch bảo vệ

  pulse discrimination c. mạch phân biệt xung

  pulse memory c. mạch nhớ xung

  reducible c.s mạch khả quy

  redundant c. mạch dư, mạch kép

  reset c. mạch phục hồi

  rewriting c. mạch ghi lại

  sampling c. sơ đồ tác dụng đứt đoạn

  scaling c. mạch đếm gộp

  secondary c. mạch thứ cấp

  sequenti al c. sơ đồ trình tự các phép tính

  shift c. sơ đồ trượt

  smoothing c. mạch lọc trơn, mạch san bằng

  squaring c. sơ đồ hình thành các xung vuông góc

  stabilizing c. chu tuyến ổn định

  stamped c. sơ đồ dập

  subtraction c. mạch trừ

  sweep c. khối quét, mạch quét

  switching c. [sơ đồ ngắt, sơ đồ đảo] mạch

  symbolic(al) c. mạch ký hiệu

  symmetric(al) c. sơ đồ đối xứng

  synchronizing c. mạch đồng bộ hoá

  test c. mạch kiểm tra

  times c. sơ đồ định thời gian

  typical c. sơ đồ điển hình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • circuit

  * kinh tế

  hệ thống

  sơ đồ

  sự tuần hoàn

  sự vòng quanh

  * kỹ thuật

  chu tuyến

  dòng

  đường

  đường bao

  đường bao quanh

  lưới điện

  mạch

  mạch điện

  mạch truyền thông

  sơ đồ

  sơ đồ điện

  sự tuần hoàn

  tuyến

  vòng tuần hoàn

  ô tô:

  chu vi vòng đua

  điện:

  mạch (đện)

  điện lạnh:

  sơ đồ (điện)

  cơ khí & công trình:

  sự (đi) vòng quanh

  xây dựng:

  vòng đua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • circuit

  an electrical device that provides a path for electrical current to flow

  Synonyms: electrical circuit, electric circuit

  an established itinerary of venues or events that a particular group of people travel to

  she's a familiar name on the club circuit

  on the lecture circuit

  the judge makes a circuit of the courts in his district

  the international tennis circuit

  (law) a judicial division of a state or the United States (so-called because originally judges traveled and held court in different locations); one of the twelve groups of states in the United States that is covered by a particular circuit court of appeals

  make a circuit

  They were circuiting about the state

  Similar:

  tour: a journey or route all the way around a particular place or area

  they took an extended tour of Europe

  we took a quick circuit of the park

  a ten-day coach circuit of the island

  circumference: the boundary line encompassing an area or object

  he had walked the full circumference of his land

  a danger to all races over the whole circumference of the globe

  racing circuit: a racetrack for automobile races

  lap: movement once around a course

  he drove an extra lap just for insurance

  Synonyms: circle