mould nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mould nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mould giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mould.

Từ điển Anh Việt

 • mould

  /mould/

  * danh từ

  đất tơi xốp

  đất

  * danh từ

  mốc, meo

  * danh từ

  khuôn

  (kiến trúc) đường gờ, đường chỉ

  (nghĩa bóng) hình dáng; tính tình

  to be cast in the same mould

  giống nhau như đúc; cùng một giuộc

  * ngoại động từ

  đúc; nặn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mould

  * kinh tế

  hình dáng

  khuôn

  làm khuôn

  mốc

  tạo dáng

  * kỹ thuật

  dập

  đúc

  dụng cụ ép

  dưỡng

  đường viền

  khuôn để đúc

  khuôn đúc

  làm khuôn

  làm mẫu khuôn

  làm rỗng

  nấm mốc

  mẫu

  mô hình

  ván khuôn

  xây dựng:

  đường ngấn

  khuôn cối

  cơ khí & công trình:

  khuôn (đúc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mould

  Similar:

  mold: loose soil rich in organic matter

  cast: the distinctive form in which a thing is made

  pottery of this cast was found throughout the region

  Synonyms: mold, stamp

  mildew: the process of becoming mildewed

  Synonyms: mold

  mold: a fungus that produces a superficial growth on various kinds of damp or decaying organic matter

  mold: a dish or dessert that is formed in or on a mold

  a lobster mold

  a gelatin dessert made in a mold

  mold: a distinctive nature, character, or type

  a leader in the mold of her predecessors

  mold: sculpture produced by molding

  Synonyms: molding, moulding, modeling, clay sculpture

  mold: container into which liquid is poured to create a given shape when it hardens

  Synonyms: cast

  model: form in clay, wax, etc

  model a head with clay

  Synonyms: mold

  cast: form by pouring (e.g., wax or hot metal) into a cast or mold

  cast a bronze sculpture

  Synonyms: mold

  shape: make something, usually for a specific function

  She molded the rice balls carefully

  Form cylinders from the dough

  shape a figure

  Work the metal into a sword

  Synonyms: form, work, mold, forge