mould pattern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mould pattern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mould pattern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mould pattern.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mould pattern

    * kỹ thuật

    mẫu đúc khuôn