mildew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mildew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mildew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mildew.

Từ điển Anh Việt

 • mildew

  /'mildju:/

  * danh từ

  nấm minddiu, nấm mốc sương

  mốc (trên da thuộc...)

  * động từ

  nhiễm minddiu; bị nhiễm minddiu

  làm mốc, bị mốc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mildew

  * kinh tế

  bị mốc

  nấm mốc

  * kỹ thuật

  nấm mốc

  hóa học & vật liệu:

  bệnh mốc sương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mildew

  the process of becoming mildewed

  Synonyms: mold, mould

  a fungus that produces a superficial (usually white) growth on organic matter

  Similar:

  mold: become moldy; spoil due to humidity

  The furniture molded in the old house