mildew-proof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mildew-proof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mildew-proof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mildew-proof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mildew-proof

    * kinh tế

    chống nấm mốc