idling gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

idling gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm idling gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của idling gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • idling gear

    * kỹ thuật

    bánh trớn