stagnate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stagnate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stagnate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stagnate.

Từ điển Anh Việt

 • stagnate

  /'stægneit/

  * nội động từ

  đọng, ứ (nước); tù hãm, phẳng lặng như nước ao tù (đời sống...)

  đình trệ, đình đốn (việc buôn bán...)

  mụ mẫm (trí óc)

 • stagnate

  động, đình trệ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stagnate

  * kỹ thuật

  trí tuệ

  xây dựng:

  đình trệ

  toán & tin:

  trì trệ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stagnate

  stand still

  Industry will stagnate if we do not stimulate our economy

  cause to stagnate

  There are marshes that stagnate the waters

  cease to flow; stand without moving

  Stagnating waters

  blood stagnates in the capillaries

  Similar:

  idle: be idle; exist in a changeless situation

  The old man sat and stagnated on his porch

  He slugged in bed all morning

  Synonyms: laze, slug

  Antonyms: work