light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light.

Từ điển Anh Việt

 • light

  /lait/

  * danh từ

  ánh sáng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ban ngày

  to stand in somebody's light: đứng lấp bóng ai; (nghĩa bóng) làm hại ai, cản trở ai làm việc gì

  in the light of these facts: dưới ánh sáng của những sự việc này

  to see the light: nhìn thấy ánh sáng mặt trời; (nghĩa bóng) sinh ra đời

  to bring to light: (nghĩa bóng) đưa ra ánh sáng, khám phá

  to come to light: ra ánh sáng, lộ ra

  nguồn ánh sáng, đèn đuốc

  traffic lights: đèn giao thông

  lửa, tia lửa; diêm, đóm

  to strike a light: bật lửa, đánh diêm

  give me a light, please: làm ơn cho tôi xin tí lửa

  (số nhiều) sự hiểu biết, trí thức, trí tuệ, chân lý

  to do something according to one's lights: làm gì theo sự hiểu biết của mình

  trạng thái, phương diện, quan niệm

  in a good light: ở chỗ có nhiều ánh sáng, ở chỗ rõ nhất (dễ trông thấy nhất); với quan niệm đúng, với cách hiểu đúng (một vấn đề)

  to place something in a good light: trình bày cái gì một cách tốt đẹp

  in a wrong light: quan niệm sai, hiểu sai

  the thing now appears in a new light: sự việc bây giờ biểu hiện ra dưới một trạng thái mới

  sự soi sáng, sự làm sáng tỏ; (số nhiều) những sự kiện làm sáng tỏ, những phát minh làm sáng tỏ

  (tôn giáo) ánh sáng của thượng đế

  sinh khí, sự tinh anh; ánh (mắt); (thơ ca) sự nhìn

  (số nhiều) (từ lóng) đôi mắt

  cửa, lỗ sáng

  men of light and leading: những người có uy tín và thế lực

  (số nhiều) khả năng

  according to one's lights: tuỳ theo khả năng của mình

  (nghệ thuật) chỗ sáng (trong bức tranh)

  * tính từ

  sáng sủa, sáng

  nhạt (màu sắc)

  light blue: xanh nhạt

  * ngoại động từ lit, lighted

  đốt, thắp, châm, nhóm

  to light a fire: nhóm lửa

  soi sáng, chiếu sáng

  soi đường

  ((thường) + up) làm cho rạng lên, làm cho sáng ngời lên (nét mặt, khoé mắt)

  the news of the victory lighted up their eyes: tin chiến thắng làm cho mắt họ ngời lên

  * nội động từ

  ((thường) + up) đốt đèn, lên đèn, thắp đèn, châm lửa, nhóm lửa

  it is time to light up: đã đến giờ lên đèn

  thắp, đốt, bắt lửa, bén lửa

  this lamp does not light well: cái đèn này khó thắp

  ((thường) + up) sáng ngời, tươi lên

  face lights up: nét mặt tươi hẳn lên

  to light into

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tấn công

  mắng mỏ

  to light out

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thình lình bỏ đi

  * nội động từ lit, lighted

  đỗ xuống, đậu (chim), xuống

  (+ upon) tình cờ rơi đúng vào, tình cờ gặp phải

  * tính từ

  nhẹ, nhẹ nhàng

  as light as a feather: nhẹ như một cái lông

  light food: đồ ăn nhẹ

  light sleep: giấc ngủ nhẹ nhàng

  a light sleeper: người tỉnh ngủ

  a light task: công việc nhẹ

  a light punishment: sự trừng phạt nhẹ

  light wine: rượu vang nhẹ

  light ship: tàu đã dỡ hàng

  light marching order: lệnh hành quân mang nhẹ

  light cavalry: kỵ binh vũ trang nhẹ

  nhanh nhẹn

  to be light of foot: bước đi nhanh nhẹn

  nhẹ nhàng, thanh thoát, dịu dàng, thư thái

  light touch: cái vuốt nhẹ nhàng

  with a light hand: nhẹ tay; khôn khéo

  with a light heart: lòng thư thái, lòng băn khoăn lo âu gì

  light music: nhạc nhẹ

  light comedy: kịch cui nhẹ nhàng

  khinh suất, nông nổi, nhẹ dạ, bộp chộp; lăng nhăng; lẳng lơ, đĩ thoã

  a light woman: người đàn bà lẳng lơ

  tầm thường, không quan trọng

  a light talk: chuyện tầm phào

  to make light of: coi thường, coi rẻ, không chú ý đến, không quan tâm đến

  to have light fingers

  có tài xoáy vặt

  * phó từ

  nhẹ, nhẹ nhàng

  to tread light: giảm nhẹ

  light come light go

  (xem) come

  to sleep light

  ngủ không say, ngủ dể tỉnh

 • light

  ánh sáng, nguồn sáng; đền // nhẹ, yếu // chiếu sáng to bring to l.

  làm sáng tỏ; to come to l. được rõ, được thấy; phát hiện được

  polarized l. ánh sáng phân cực

  search l. đền chiếu, đền pha

  warning l.s sự đánh tín hiệu bằng ánh sáng

  zodical l. ánh sáng hoàng đới

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • light

  * kinh tế

  ánh sáng

  cân thiếu

  không đậm

  không tải

  nhẹ

  tầm thường

  * kỹ thuật

  ánh sáng

  chiếu sáng

  cửa sổ

  dễ sử dụng

  đèn

  đèn biển

  đèn chiếu

  đốt (đèn)

  hải đăng

  ít

  làm giảm nhẻ

  lỗ sáng

  lửa

  nguồn ánh sáng

  nguồn sáng

  nhanh

  nhẻ

  nhẹ nhàng

  nhỏ bé

  nhóm (lửa)

  sáng

  sáng sủa

  soi sáng

  sự chiếu sáng

  sự đốt lửa

  sự thắp sáng

  yếu

  cơ khí & công trình:

  đèn xe

  điện:

  sáng lên

  thắp sáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • light

  (physics) electromagnetic radiation that can produce a visual sensation

  the light was filtered through a soft glass window

  Synonyms: visible light, visible radiation

  any device serving as a source of illumination

  he stopped the car and turned off the lights

  Synonyms: light source

  a particular perspective or aspect of a situation

  although he saw it in a different light, he still did not understand

  an illuminated area

  he stepped into the light

  a condition of spiritual awareness; divine illumination

  follow God's light

  Synonyms: illumination

  the visual effect of illumination on objects or scenes as created in pictures

  he could paint the lightest light and the darkest dark

  Synonyms: lightness

  a person regarded very fondly

  the light of my life

  having abundant light or illumination

  they played as long as it was light

  as long as the lighting was good

  Synonyms: lighting

  Antonyms: dark

  mental understanding as an enlightening experience

  he finally saw the light

  can you shed light on this problem?

  public awareness

  it brought the scandal to light

  a visual warning signal

  they saw the light of the beacon

  there was a light at every corner

  make lighter or brighter

  This lamp lightens the room a bit

  Synonyms: illume, illumine, light up, illuminate

  of comparatively little physical weight or density

  a light load

  magnesium is a light metal--having a specific gravity of 1.74 at 20 degrees C

  Antonyms: heavy

  (used of color) having a relatively small amount of coloring agent

  light blue

  light colors such as pastels

  a light-colored powder

  Synonyms: light-colored

  Antonyms: dark

  of the military or industry; using (or being) relatively small or light arms or equipment

  light infantry

  light cavalry

  light industry

  light weapons

  Antonyms: heavy

  not great in degree or quantity or number

  a light sentence

  a light accent

  casualties were light

  light snow was falling

  light misty rain

  light smoke from the chimney

  Antonyms: heavy

  psychologically light; especially free from sadness or troubles

  a light heart

  Antonyms: heavy

  characterized by or emitting light

  a room that is light when the shutters are open

  the inside of the house was airy and light

  Antonyms: dark

  easily assimilated in the alimentary canal; not rich or heavily seasoned

  a light diet

  (used of soil) loose and large-grained in consistency

  light soil

  moving easily and quickly; nimble

  the dancer was light and graceful

  a lightsome buoyant step

  walked with a light tripping step

  Synonyms: lightsome, tripping

  demanding little effort; not burdensome

  light housework

  light exercise

  of little intensity or power or force

  the light touch of her fingers

  a light breeze

  Antonyms: heavy

  (physics, chemistry) not having atomic weight greater than average

  light water is ordinary water

  Antonyms: heavy

  very thin and insubstantial

  thin paper

  light summer dresses

  less than the correct or legal or full amount often deliberately so

  a light pound

  a scant cup of sugar

  regularly gives short weight

  Synonyms: scant, short

  having little importance

  losing his job was no light matter

  intended primarily as entertainment; not serious or profound

  light verse

  a light comedy

  designed for ease of movement or to carry little weight

  light aircraft

  a light truck

  having relatively few calories

  diet cola

  light (or lite) beer

  lite (or light) mayonnaise

  a low-cal diet

  Synonyms: lite, low-cal, calorie-free

  (of sleep) easily disturbed

  in a light doze

  a light sleeper

  a restless wakeful night

  Synonyms: wakeful

  Similar:

  luminosity: the quality of being luminous; emitting or reflecting light

  its luminosity is measured relative to that of our sun

  Synonyms: brightness, brightness level, luminance, luminousness

  sparkle: merriment expressed by a brightness or gleam or animation of countenance

  he had a sparkle in his eye

  there's a perpetual twinkle in his eyes

  Synonyms: twinkle, spark

  inner light: a divine presence believed by Quakers to enlighten and guide the soul

  Synonyms: Light Within, Christ Within

  lighter: a device for lighting or igniting fuel or charges or fires

  do you have a light?

  Synonyms: igniter, ignitor

  light up: begin to smoke

  After the meal, some of the diners lit up

  Synonyms: fire up

  alight: to come to rest, settle

  Misfortune lighted upon him

  Synonyms: perch

  ignite: cause to start burning; subject to fire or great heat

  Great heat can ignite almost any dry matter

  Light a cigarette

  Antonyms: extinguish

  fall: fall to somebody by assignment or lot

  The task fell to me

  It fell to me to notify the parents of the victims

  unhorse: alight from (a horse)

  Synonyms: dismount, get off, get down

  unaccented: (used of vowels or syllables) pronounced with little or no stress

  a syllable that ends in a short vowel is a light syllable

  a weak stress on the second syllable

  Synonyms: weak

  clean: (of sound or color) free from anything that dulls or dims

  efforts to obtain a clean bass in orchestral recordings

  clear laughter like a waterfall

  clear reds and blues

  a light lilting voice like a silver bell

  Synonyms: clear, unclouded

  faint: weak and likely to lose consciousness

  suddenly felt faint from the pain

  was sick and faint from hunger

  felt light in the head

  a swooning fit

  light-headed with wine

  light-headed from lack of sleep

  Synonyms: swooning, light-headed, lightheaded

  abstemious: marked by temperance in indulgence

  abstemious with the use of adverbs

  a light eater

  a light smoker

  ate a light supper

  idle: silly or trivial

  idle pleasure

  light banter

  light idle chatter

  easy: casual and unrestrained in sexual behavior

  her easy virtue

  he was told to avoid loose (or light) women

  wanton behavior

  Synonyms: loose, promiscuous, sluttish, wanton

  lightly: with few burdens

  experienced travellers travel light