light arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light arm.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • light arm

    a rifle or pistol

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).