light map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • light map

    * kỹ thuật

    ánh xạ nhẹ