light oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • light oil

    * kỹ thuật

    dầu nhẹ