light airs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light airs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light airs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light airs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • light airs

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    gió nhẻ