lightwood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lightwood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lightwood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lightwood.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lightwood

    tall Australian acacia yielding highly valued black timber

    Synonyms: Acacia melanoxylon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).