light off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • light off

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tắt đèn