light face nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light face nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light face giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light face.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • light face

    * kỹ thuật

    kiểu chữ mảnh