light beer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light beer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light beer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light beer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • light beer

    lager with reduced alcohol content

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).