lighting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting.

Từ điển Anh Việt

 • lighting

  /'laitiɳ/

  * danh từ

  sự thắp đèn, sự chăng đèn

  thuật bố trí ánh sáng

  ánh sáng bố trí ở sân khấu; ánh sảng toả trên tranh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lighting

  * kỹ thuật

  ánh sáng

  chiếu sáng

  sự chiếu sáng

  sự đốt

  hóa học & vật liệu:

  sự thắp sáng

  điện:

  việc chiếu sáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lighting

  apparatus for supplying artificial light effects for the stage or a film

  the craft of providing artificial light

  an interior decorator must understand lighting

  Similar:

  light: having abundant light or illumination

  they played as long as it was light

  as long as the lighting was good

  Antonyms: dark

  ignition: the act of setting something on fire

  Synonyms: firing, kindling, inflammation

  light: make lighter or brighter

  This lamp lightens the room a bit

  Synonyms: illume, illumine, light up, illuminate

  light up: begin to smoke

  After the meal, some of the diners lit up

  Synonyms: fire up, light

  alight: to come to rest, settle

  Misfortune lighted upon him

  Synonyms: light, perch

  ignite: cause to start burning; subject to fire or great heat

  Great heat can ignite almost any dry matter

  Light a cigarette

  Synonyms: light

  Antonyms: extinguish

  fall: fall to somebody by assignment or lot

  The task fell to me

  It fell to me to notify the parents of the victims

  Synonyms: light

  unhorse: alight from (a horse)

  Synonyms: dismount, light, get off, get down