lighting-off torch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting-off torch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting-off torch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting-off torch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lighting-off torch

    * kỹ thuật

    đuốc thắp đèn