lighting power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lighting power

    * kỹ thuật

    cường độ sáng