lighting switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lighting switch

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    công tắc đèn