lighting block masonry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting block masonry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting block masonry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting block masonry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lighting block masonry

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khối xây nhẹ