lighting-switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting-switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting-switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting-switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lighting-switch

    * kỹ thuật

    núm bật đèn