lighting arrester nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting arrester nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting arrester giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting arrester.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lighting arrester

  * kỹ thuật

  bộ chống sét

  bộ phóng điện

  bộ thu lôi

  cái chống sét

  cột thu lôi

  thiết bị chống sét

  thiết bị thu lôi