lighting gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lighting gas

    * kỹ thuật

    khí thắp