lighting-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • lighting-up

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  sự nhóm lò

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • lighting-up

  turning lights on

  it's lighting-up time