lighting battery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting battery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting battery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting battery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lighting battery

    * kỹ thuật

    bình điện thắp đèn