lighting wiring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting wiring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting wiring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting wiring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lighting wiring

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dây đèn