lighting installation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting installation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting installation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting installation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lighting installation

    * kỹ thuật

    thiết bị chiếu sáng