lighting mast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighting mast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighting mast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighting mast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lighting mast

    * kỹ thuật

    cột đèn