extinguish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extinguish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extinguish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extinguish.

Từ điển Anh Việt

 • extinguish

  /iks'tiɳgwiʃ/

  * ngoại động từ

  dập tắt, làm tiêu tan, làm tắt

  làm lu mờ, át

  her beauty extinguished that of all others: cẻ đẹp của cô làm lu mờ tất cả những cô khác

  làm cứng họng (đối phương)

  thanh toán (nợ nần)

  tiêu diệt, phá huỷ

  (pháp lý) huỷ bỏ

 • extinguish

  sự dập tắt, sự làm ngưng; (toán kinh tế) sự thanh toán (nợ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • extinguish

  * kỹ thuật

  cứu hỏa

  dập (tắt)

  dập tắt

  làm tắt

  làm tiêu tan

  sự dập tắt

  thanh toán (nợ)

  xây dựng:

  dập tắt (lửa)

  hóa học & vật liệu:

  hủy bỏ (luật)

  toán & tin:

  sự làm ngừng

Từ điển Anh Anh - Wordnet