extinguishable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extinguishable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extinguishable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extinguishable.

Từ điển Anh Việt

 • extinguishable

  /iks'tiɳgwiʃəbl/

  * tính từ

  có thể dập tắt, có thể làm tiêu tan, có thể làm tắt

  có thể làm lu mờ, có thể át

  có thể thanh toán

  có thể tiêu diệt, có thể phá huỷ

  (pháp lý) có thể huỷ bỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • extinguishable

  capable of being extinguished or killed

  an extinguishable fire

  hope too is extinguishable

  Antonyms: inextinguishable