extinguisher striker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

extinguisher striker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm extinguisher striker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của extinguisher striker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • extinguisher striker

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tay gạt bình cứu hỏa