snuff out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snuff out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snuff out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snuff out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • snuff out

  put an end to; kill

  The Nazis snuffed out the life of many Jewish children

  Synonyms: extinguish

  put out, as of fires, flames, or lights

  Too big to be extinguished at once, the forest fires at best could be contained

  quench the flames

  snuff out the candles

  Synonyms: blow out, extinguish, quench

  Antonyms: ignite

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).