snuff user nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snuff user nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snuff user giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snuff user.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • snuff user

    Similar:

    snuffer: a person who uses snuff

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).