snuff-taker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snuff-taker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snuff-taker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snuff-taker.

Từ điển Anh Việt

  • snuff-taker

    /'snʌf,teikə/

    * danh từ

    người hít thuốc