snuffingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snuffingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snuffingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snuffingly.

Từ điển Anh Việt

  • snuffingly

    /'snʌfliɳli/

    * phó từ

    với giọng mũi, bằng giọng mũi