snuff-coloured nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snuff-coloured nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snuff-coloured giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snuff-coloured.

Từ điển Anh Việt

  • snuff-coloured

    /'snʌf,kʌləd/

    * tính từ

    có màu nâu vàng đậm