snuff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

snuff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm snuff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của snuff.

Từ điển Anh Việt

 • snuff

  /snʌf/

  * danh từ

  hoa đèn

  * ngoại động từ

  gạt bỏ hoa đèn, cắt hoa đèn (ở bấc đèn)

  to snuff out

  làm tắt (đèn, nến)

  làm tiêu tan

  hopes are snuffed out: hy vọng bị tiêu tan

  (từ lóng) chết, ngoẻo

  can snuff a candle with a pistol

  có thể bắn bay hoa đèn ở cây nến mà không làm tắt nến; bắn tài

  * danh từ

  thuốc bột để hít

  thuốc (lá) hít

  sự hít thuốc (lá)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mùi

  to be up to snuff

  (từ lóng) không còn bé bỏng ngây thơ gì nữa

  to give someone snuff

  sửa cho ai một trận

  to take something in snuff

  (từ cổ,nghĩa cổ) phật ý về việc gì

  * động từ

  (như) sniff

  hít thuốc (lá)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • snuff

  the charred portion of a candlewick

  a pinch of smokeless tobacco inhaled at a single time

  finely powdered tobacco for sniffing up the nose

  sniff or smell inquiringly

  Synonyms: snuffle

  inhale audibly through the nose

  snuff coke

  snuff colored; of a greyish to yellowish brown

  Synonyms: snuff-brown, mummy-brown, chukker-brown

  Similar:

  sniff: sensing an odor by inhaling through the nose