press out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • press out

  obtain from a substance, as by mechanical action

  Italians express coffee rather than filter it

  Synonyms: express, extract

  Similar:

  stub out: extinguish by crushing

  stub out your cigar

  Synonyms: crush out, extinguish

  press: press from a plastic

  press a record

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).