press nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press nut

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đai ốc ép