pressware nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressware nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressware giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressware.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pressware

  * kỹ thuật

  đồ đúc ép

  hàng dập

  hàng đúc

  hàng ép