press room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press room

    * kinh tế

    công đoạn ép