press oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu ép