press fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press fish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press fish

    * kinh tế

    cá ép khô