pressingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pressingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pressingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pressingly.

Từ điển Anh Việt

  • pressingly

    xem pressing

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pressingly

    in a pressing manner