press stud nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press stud nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press stud giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press stud.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • press stud

    Similar:

    snap: a fastener used on clothing; fastens with a snapping sound

    children can manage snaps better than buttons

    Synonyms: snap fastener

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).