press lord nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press lord nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press lord giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press lord.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • press lord

    a powerful newspaper proprietor

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).