press man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press man.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press man

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    thợ dập

    thợ máy ép