press in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press in

    * kỹ thuật

    đập

    ép