press car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

press car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm press car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của press car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • press car

    * kinh tế

    toa xe ép thủy lực